იურიდიული გვერდი

                                   იხილეთ  დანართი 1

  მოგახსენებთ რომ შეთანხმება ხდება დოკუმენტაციით და იურიდიული მხარის გათვალისწინებით, აგრეთვე სრული ხარჯთაღრიცხვით. გადახდა ხდება გადარიცხვით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

_________________________________________

   დანართი 1

              მომსახურების გაწევის მიღება-ჩაბარების აქტი                               

შემსრულებელი                                                         დამკვეთი

  შპს:”შენი-სტილი”                                                              _______________
                                                                                                       ფ/პ (სახელი,გვარი)
   (საინდეტიფიკაციო ნომერი)                      (საინდეტიფიკაციო ნომერი)

 

 (მისამართი)                                                                    (მისამართი)
 
  ქ. ______________                                                     ქ. ____________
 
  მის:____________                                                     მის:___________    
 
  (მომსახურე ბანკი)                                                         (მომსახურე ბანკი)    
  სს “საქართველოს ბანკი”                                             სს “საქართველოს ბანკი”
 
  ბანკის კოდი                                                                      ბანკის კოდი     
   _________                                                                         ________
 

  (ანგარიშის ნომერი)                                                       (ანგარიშის ნომერი)

_______________                                                      _______________

______________________________________________________

ობიექტის

მისამართი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _______________________________________________________

მომსახურების

დასახელება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _______________________________________________________

მომსახურების

გაწევის თარიღი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _______________________________________________________

მომსახურების

მიმღები ხელმოწერა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           _______________________________________________________

მომს  გამწევი:____________           მომს მიმღები:_____________

ხელმძღვანელი ან სხვა                         ხელმძღვანელი ან სხვა

უფლებამოსილი პირი: ______         უფლებამოსილი პირი: _______

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s